Knappe koppen quiz logo

Privacybeleid

De Knappe Koppen Quiz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U bereikt ons op info@knappekoppenquiz.nl. 

Om deze dorpsquiz te kunnen houden verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de AVG. Dat betekent dat Knappe Koppen Quiz:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen houden van de dorpsquiz;
 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer de Knappe Koppen Quiz daar wettelijk toe verplicht is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van de Knappe Koppen Quiz persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Voor wie?

Dit privacy statement geldt voor alle deelnemers van de Knappe Koppen Quiz en voor alle gebruikers van de website van de Knappe Koppen Quiz. De organisatie van de Knappe Koppen Quiz is verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe de Knappe Koppen Quiz uw gegevens beschermt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Knappe Koppen Quiz verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deelneemt aan deze quiz en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knappekoppenquiz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen
 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ RELATIEGEGEVENS

Voor het kunnen houden van de Knappe Koppen Quiz worden persoonlijke data van u opgeslagen. Na de feestelijke avond wordt deze informatie verwijderd. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.

DELEN VAN RELATIEGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Knappe Koppen Quiz zijn verbonden. De Knappe Koppen Quiz kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Knappe Koppen Quiz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Knappe Koppen Quiz gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit en kunnen niet worden herleid tot een gebruiker of bezoeker van de website.

SOCIALE MEDIA

De Knappe Koppen Quiz is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Knappe Koppen Quiz volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Knappe Koppen Quiz. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@knappekoppenquiz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Knappe Koppen Quiz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Knappe Koppen Quiz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@knappekoppenquiz.nl. De Knappe Koppen Quiz heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • De software die gebruikt wordt voor het inzien van persoonlijke gegevens bevindt zich achter een wachtwoord.
 • Wij zorgen ervoor dat uw websitegegevens via een SSL certificaat en dus een beveiligde verbinding worden verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt.