Knappe koppen quiz logo

Spelregels & tips

Een dorpsquiz

Spelregels

Bij een quiz horen uiteraard ook spelregels. Niet de meest spetterende stof om te lezen, maar zeker zo handig om toch even te weten.

We hebben ook een aantal tips voor jullie. Neem deze door met je teamgenoten, zodat jullie goed voorbereid van start kunnen als het zover is. Je wilt goed voorbereid zijn als je het opneemt met en tegen de andere teams!

Dorpsquiz doornenburg familie

Nice to know

Tips

Knappe koppen quiz vormen 1
Kent iedereen jullie teamnaam en -nummer?

De teamleden die op pad gaan (voor bijv. de buitenopdrachten of de geheime quiz) hebben deze sowieso nodig. Communiceer dit goed binnen je team!

Knappe koppen quiz vormen 2
Verschillende informatiebronnen zijn handig.

Verzamel betrouwbare (én goedwerkende) informatiebronnen. Je mag álles inzetten! Maar let op: Niet alles is te googlen…

Knappe koppen quiz vormen 3
Spelfouten zijn ook fouten.

Zorg dat er in het quizboek dat je inlevert geen spelfouten staan. Dit zijn namelijk ook fouten. Onleesbaar handschrift overigens ook.

Knappe koppen quiz vormen 4
Back-up, screenshot of vat samen.

Het is niet vanzelfsprekend dat alle informatie op een (bepaalde) website op de quizavond zichtbaar blijft… Zorg voor back-ups, printjes, of maak old-skool samenvattingen. Misschien zelfs wel van deze tips.

Knappe koppen quiz vormen 5
Pen en papier.

Een pen heb je minimaal nodig om het boekje in te kunnen vullen. Misschien is knutselgerei ook handig of een fiets om het dorp in te gaan. Maar wat zou je nog meer kunnen gebruiken?

Knappe koppen quiz vormen 6
Hou ogen en oren gespitst.

Let op de details; de andere teams doen dat ook. Niet alleen tijdens de quiz, maar check ook onze socials vooraf en tijdens de quiz! Wie weet helpt dit je op weg als het er op aan komt… 

Knappe koppen quiz vormen 7
Goede coördinatie is fijn.

Een teamlid wat goed kan coördineren en het overzicht bewaart is goud waard!

Leesvoer!

Reglement

1.1 De Knappe Koppen Quiz is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden.

1.2 De organisatie van de Knappe Koppen Quiz valt onder Vereniging Ontmoetingscentrum Doornenburg, Kerkstraat 3, 6686 BS Doornenburg’, hierna te noemen ‘de organisatie’.

1.3 Daar waar naar ‘de website’ wordt verwezen, wordt www.knappekoppenquiz.nl bedoeld.

1.4 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en hun individuele teamleden, hierna te noemen “deelnemers”. Door deelname aan de Knappe Koppen Quiz verplichten de deelnemers zich tot naleving van dit reglement.

1.5 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden.

1.6 Deelnemers aan de Knappe Koppen Quiz dienen zich bij de beantwoording van de vragen te allen tijde te houden aan de wet en/of plaatselijke verordeningen en in het bijzonder de verkeersregels na te leven, de privacy en eigendommen van derden te respecteren en op generlei wijze de openbare orde te verstoren.

1.7 De organisatie is gerechtigd om deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname bij overtreding van het gestelde in 1.6.

1.8 Tijdens de quizavond en de daaropvolgende feestavond van de Knappe Koppen Quiz worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deelnemers aan de Knappe Koppen Quiz en andere bezoekers stemmen er door hun deelname aan de Knappe Koppen Quiz mee in dat deze opnames kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de Knappe Koppen Quiz.

2.1 Deelname aan de Knappe Koppen Quiz gebeurt in teamverband. Vijftien actieve deelnemers is het maximaal aantal deelnemers per team. De organisatie beveelt een teamgrootte van 10 tot 15 personen aan.

2.2 Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain. De minimum leeftijd van een teamcaptain is 18 jaar en woonachtig in Doornenburg. Ten behoeve van de communicatie met de organisatie dient de teamcaptain na de inschrijving de volgende gegevens op te geven: (1) de teamnaam; (2) adres van 1 teamlid in Doornenburg; (3) voor- en achternaam van de teamcaptain; (4) e-mailadres van de teamcaptain (5) het mobiele telefoonnummer waarop de teamcaptain voor, tijdens en na de Knappe Koppen Quiz bereikbaar is.

2.3 De organisatie heeft het recht om een teamnaam af te keuren indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is, omdat deze ongewenst of ongepast is. Bij (nagenoeg) dezelfde teamnamen zal de organisatie dit melden aan het laatst aangemelde team, zodat zij alsnog een andere naam kunnen opgeven.

2.4 Alle communicatie tussen de organisatie en een team verloopt voor, tijdens en na de Knappe Koppen Quiz via het door de teamcaptain opgegeven e-mailadres en/of mobiele telefoon, de mobiele applicatie WhatsApp en SMS daaronder begrepen.

3.1 Deelname aan de Knappe Koppen Quiz kan uitsluitend na tijdige inschrijving via de website en betaling van het inschrijfgeld.

3.2 Het inschrijfgeld bedraagt €50,00 excl. BTW en servicekosten per team ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld dient, met uitsluiting van enige andere methode, te worden voldaan via de inschrijfmodule op de website.

3.3 De inschrijving voor de Knappe Koppen Quiz opent op 8 juni 2024 en sluit op 25 augustus 2024 of eerder indien het maximaal aantal teams dat kan deelnemen (50) wordt bereikt.

3.4 De inschrijving is pas definitief als de teamcaptain van de organisatie per e-mail een bevestiging en een teamnummer heeft ontvangen. Dit zal zijn nadat de aanvullende gegevens zoals vermeld bij artikel 2.2 zijn aangeleverd.

3.5 Het inschrijfgeld kan uitsluitend worden gerestitueerd indien de Knappe Koppen Quiz wegens onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd. Terugtrekking of het niet deelnemen door een team is geen reden voor restitutie van het inschrijfgeld.

4.1 Het quizboek plus attributen van de Knappe Koppen Quiz dient op zaterdag 12 oktober 2023 om 19.00 uur door de teamcaptain te worden opgehaald bij het Ontmoetingscentrum Doornenburg, Kerkstraat 3 te Doornenburg. Ieder team ontvangt twee exemplaren van het quizboek. Eén exemplaar wordt ingeleverd met alle de antwoorden en één exemplaar kan als klad worden gebruikt.

4.2 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het quizboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. In bijzondere gevallen – dit is duidelijk aangegeven – dient het antwoordblad op locatie te worden ingeleverd bij een lid van de organisatie.

4.3 Het quizboek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op goede pagina volgorde worden ingeleverd. Alleen het originele, ingevulde quizboek mag worden ingeleverd en zal worden nagekeken.

4.4 Het quizboek dient op zaterdag 12 oktober 2024 om uiterlijk 22.30 uur door uitsluitend de teamcaptain te worden ingeleverd op de locatie het Ontmoetingscentrum Doornenburg, Kerkstraat 3 te Doornenburg.

4.5 De klok op locatie is bindend voor de vraag of een quizboek tijdig is opgehaald of ingeleverd.

4.6 De organisatie is gerechtigd teams consequenties op te leggen indien zij hun quizboek plus attributen niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de Knappe Koppen Quiz op juistheid beoordeeld en voor elke goed beantwoorde vraag worden punten aan het team toegekend. Ook kunnen er aan elk team punten worden toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die deel uitmaken van de Knappe Koppen Quiz.

5.2 De door de organisatie vastgestelde uitslag is bindend. Alle deelnemers stemmen zowel individueel als in teamverband in met de door de organisatie vastgestelde antwoorden en de uitslag van de Knappe Koppen QuizUitslagen worden niet individueel besproken en ingeleverde quizboeken worden niet teruggegeven aan het team.

5.3 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op zaterdagavond 09 november 2024 in het Ontmoetingscentrum Doornenburg, Kerkstraat 3 te Doornenburg.

5.4 De top drie ontvangt een prijs waarbij de teams de mogelijkheid krijgen om na afloop nog eens extra na te genieten met elkaar. Daarnaast zijn er een tweetal aanmoedigingsprijzen. Alle prijzen zijn voor maximaal 15 personen.

5.5 Na de bekendmaking van de uitslag zullen de quizboeken niet worden uitgedeeld.

6.1 De organisatie van de Knappe Koppen Quiz noch de personen en organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie of totstandkoming van de Knappe Koppen Quiz kunnen individueel noch gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of nadeel dat direct of indirect het gevolg is van deelname aan de Knappe Koppen Quiz.

6.2 Deelname aan de Knappe Koppen Quiz is geheel voor eigen risico.

6.3 In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.